دانشکده پزشکی گرگان- اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی
پزشکی عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
کمیته اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی:
 1. رئیس دانشکده
 2. معاون پزشکی عمومی دانشکده
 3. معاون دستیاری و تخصصی بالینی دانشکده
 4. معاون علوم پایه، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده
 5. مسئول واحد E.D.O دانشکده
 6. دبیر کمیته اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی
 7. مسئول آموزش دانشکده
 8. مدیران گروه های علوم پایه و بالینی دانشکده
 9. نمایندگان اعضای هیآت علمی دانشکده
 10. نمایندگان فراگیران دانشکده
 11. نمایندگان دانش آموختگان دانشکده
شرح وظایف:
 1. تعیین مسئولین حوزه های مورد ارزیابی
 2. ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته درخصوص اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی دانشکده
 3. تشکیل جلسات مستمر، احصا و تعیین نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدات دوره دکترای پزشکی عمومی دانشکده
 4. تعامل با کمیته اعتبار بخشی دانشکده و مسئولین و اعضای کارگروه بسته های طرح تحول دانشگاه در راستای اعتباربخشی
 5. تعامل و همکاری با ارزیابان بیرونی و کارشناسان وزارت
استانداردها و راهنمای ارزیابی:
* آیین نامه اعتبار بخشی دوره دکترای پزشکی عمومی
* استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی
* کوریکولوم آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی

* صورتجلسات اعتباربخشی دکترای پزشکی عمومی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.23020.61271.fa
برگشت به اصل مطلب