دانشکده پزشکی گرگان- معرفی
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تاریخچه راه اندازی رشته های دستیاری تخصصی در دانشکده پزشکی گرگان 
اولین دوره دستیاری تخصصی این دانشکده در سال 1386 در رشته تخصصی بیماریهای کودکان با پذیرش 3نفر دستیار به طور رسمی راه اندازی شد. 
در سال 87 با انتقال یک نفر دستیار تخصصی رشته  زنان و زایمان مقدمات پذیرش و راه اندازی دوره دستیاری زنان و زایمان فراهم ، و در سال 1389 با پذیرش 7 نفر دستیار دوره دستیاری زنان نیز به طور رسمی راه اندازی شد.
در 89 دوره دستیاری تخصصی رشته  داخلی با پذیرش 5 نفر بعنوان سومین رشته تخصصی راه اندازی شد.
در سال 90 دوره دستیاری تخصصی رشته  بیهوشی و مراقبتهای ویژه با پذیرش 3 نفر بعنوان چهارمین رشته راه اندازی شد
در سال 91 با انتقال یک نفر دستیار تخصصی رشته  جراحی عمومی  مقدمات پذیرش و راه اندازی دوره دستیاری رشته  جراحی عمومی فراهم ، و در سال 1392 با پذیرش3 نفر دستیارجراحی   بعنوان پنجمین  رشته تخصصی جراحی  عمومی  نیز به طور رسمی راه اندازی شد.
در سال 92 دوره دستیاری تخصصی رشته  روانپزشکی با پذیرش 4نفر دستیار  بعنوان ششمین رشته تخصصی  در این دانشکده راه اندازی گردید
در سال 94 دوره دستیاری  تخصصی رشته رادیولوژی با پذیرش 3نفر دستیار تخصصی  بعنوان هفتمین  رشته  تخصصی این دانشکده راه اندازی شد 
در سال 96 دوره دستیاری تخصصی رشته  ارتوپدی  با پذیرش 2نفر دستیار تخصصی بعنوان هشتمین  رشته  تخصصی این دانشکده راه اندازی شد
و هم اکنون تعداد رشته های دستیاری در حال فعالیت این دانشکده به هشت  رشته تخصصی (اطفال/ زنان / داخلی / بیهوشی / جراحی / روانپزشکی/رادیولوژی/ارتوپدی ) افزایش یافت.
دررشته تخصصی کودکان  نه  دوره فارغ التحصیل داشته ایم در سال 1389 و 1390 و 1391 و 1392 و 1393و1394و1395و1396و1397
در رشته زنان هفت  دوره فارغ التحصیل داشته ایم در سال 1391 و 1392 و1393 و1394و 1395و1396و1397
در رشته داخلی  پنج   دوره فارغ التحصیل داشته ایم در سال و1393 و1394و 1395و1396و1397
در رشته جراحی  سه  دوره فارغ التحصیل داشته ایم در سال 1395 و 1396 و397
در رشته روانپزشکی  دو دوره فارغ التحصیل داشته ایم در سال  و1396 و1397 
در رشته بیهوشی  چهار  دوره فارغ التحصیل داشته ایم در سال و1394 و1395و 1396و1397
در حال حاضر 134نفر در 8 رشته دستیاری  تخصصی (کودکان ،زنان و زایمان ، داخلی ، بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، جراحی عمومی، روانپزشکی/رادیولوژی/ارتوپدی)  در این دانشکده شاغل بتحصیل می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.18496.46018.fa
برگشت به اصل مطلب