دانشگاه علوم پزشکی گلستان- شبکه
مدیر شبکه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
جناب آقای دکتر علی ساور علیا بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله می باشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=37.3034.16320.fa
برگشت به اصل مطلب