کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی- ماموگرافی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/14 | 
ماموگرافی یکی از انواع تصویربرداری است که در آن از اشعه ایکس با دوز پایین برای بررسی پستان استفاده می‌شود.

در مرکز تصویربرداری کلینیک دزیانی، دستگاه ماموگرافی جهت بررسی دقیق بیماری‌های پستان، مورد استفاده قرار می‌گیرد

                  
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=30.23711.62683.fa
برگشت به اصل مطلب