واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- کارشناسان
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/20 | 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست سازمانی
سهیلا صمد زاده

کارشناس ارشد بیوانفورماتیک
 
کارشناس پژوهش - تمام وقت
مهین طاطاری 

کارشناس ارشد آمار
 
مشاور آمار- نیمه وقت 
نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.18877.47646.fa.html
برگشت به اصل مطلب