واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- رئیس واحد
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/20 | 


-  دکتر پژمان خوارزم                                                                            

- متخصص جراح عمومی

- فوق تخصص جراحی عروق

- استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.18874.15486.fa.html
برگشت به اصل مطلب