واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- اخبار بالینی
مکان جدید واحد توسعه تحقیقات بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/19 | 
واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به طبقه دوم ساختمان نبوی بخش انکلوژی انتقال یافت.
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.1597.53061.fa.html
برگشت به اصل مطلب