بیمارستان علوی شهرستان مرواه تپه- داروخانه
معرفی مسئول داروخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/3 | 
سرکار خانم مهرناز مرادپور

تحصیلات : کارشناس مامایی
سوابق کاری :

شماره تماس داخلی : ۴۶۳۰
شماره تماس مستقیم : ۴۹-۰۱۷۳۵۴۵۱۹۴۶

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان علوی شهرستان مرواه تپه:
http://goums.ac.ir/find-215.22835.66611.fa.html
برگشت به اصل مطلب