بیمارستان علوی شهرستان مرواه تپه- خدمات
معرفی مسئول خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/5 | 
جناب آقای مسلم امانی 
تحصیلات : کارشناس حسابداری 
سوابق کاری :

شماره تماس داخلی : ۴۶۳۶
شماره تماس مستقیم :۴۹-۰۱۷۳۵۴۵۱۹۴۶

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان علوی شهرستان مرواه تپه:
http://goums.ac.ir/find-215.22816.66659.fa.html
برگشت به اصل مطلب