حوزه ریاست- امور ایثارگران
ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی ریاست

جناب آقای دکتر علیرضا احمدی

مشاور رییس دانشگاه در امور ایثارگران و دبیر ستادامور دانشجویان شاهدوایثارگر

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.6963.8537.fa
برگشت به اصل مطلب