حوزه ریاست- مشاور و رییس دفتر ریاست
مشاور و مدیر دفتر ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها


خانم دکتر بی بی هاجر زحمتکش

مشاور  ریاست دانشگاه در حوزه بانوان و خانواده و رییس دفتر ریاست دانشگاه 

 صفحه مشخصات و رزومه خانم دکتر بی بی هاجر زحمتکش
تلفن تماس : ۳۲۴۲۴۵۴۰

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.5428.4888.fa
برگشت به اصل مطلب