حوزه ریاست- هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/11 | 
عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از آیین نامه ها)
تشکیلات‌، وظایف و صلاحیت‌
ماده 1 (از آیین نامه ها)
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که دراین آیین نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود ـ در هر یک ازدستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ بارعایت مفادقانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره ـ منظور از «کارمندان‌» کلیه کارکنان رسمی‌، ثابت‌، دایم‌،پیمانی و قراردادی است‌.
ماده 2 (از آیین نامه ها)
هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود ـ در مرکزوزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی‌، نهادهای انقلاب‌اسلامی‌، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی‌نظارت‌، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل‌می‌شود:
سازمان حج و زیارت‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، شرکت مخابرات ایران‌، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران‌،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای‌کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1 ـ سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه وسایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زیر هستند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربیت بدنی‌، سازمان انرژی اتمی‌، سازمان‌حفاظت محیط زیست‌، سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران‌، دیوان محاسبات‌، سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان‌اوقاف و امور خیریه‌، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح‌، مجلس شورای اسلامی‌، نهادریاست جمهوری‌، شهرداری تهران‌، بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی‌، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌، بنیادمسکن انقلاب اسلامی‌، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام‌خمینی‌، سازمان تأمین اجتماعی‌، جهاد دانشگاهی‌، نهضت‌سواد آموزی‌، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‌، سازمان‌پزشکی قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات‌اسلامی‌.
تبصره 2 ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن‌، درصورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای متعدّدتجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3 (از آیین نامه ها)
انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و بارعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از آیین نامه ها)
هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2)این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدوی در این‌مراکز اقدام کنند.
ماده 5 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تازمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی‌تشکیل نداده‌است‌پس‌ازکسب‌نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌دستگاه متبوع‌، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است‌. تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان‌شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت‌بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است‌.
ماده 6 (از آیین نامه ها)
هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل‌،از بین خود یک نفر رییس‌، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیرجهت تنظیم صورتجلسه‌ها ومکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین‌می‌کنند. تبصره ـ مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی باامضای نایب رییس معتبر است‌.
ماده 7 (از آیین نامه ها)
هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلا فاصله پس ازتشکیل‌، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق‌واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط‌هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت‌می‌گیرد ودستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است‌.در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع‌ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساًنسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به‌اجرا درآورد.
تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم‌واقع شده برعهده هیأتهای محل مأموریت است‌، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل‌مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج‌) نظر هیأت عالی‌نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم الاتباع است‌.
تبصره 2 ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم‌، ازهیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان‌متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی‌کارمند و لزوم تعقیب وی‌، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خودرا به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت‌، مأمور درشرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که‌مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است‌.
ماده 9 (از آیین نامه ها)
در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی‌که در آنها اشتغال داشته است‌، آخرین دستگاهی که کارمند به‌آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی‌)، صالح برای‌رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده‌در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. تبصره ـ دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های ‌لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 (از آیین نامه ها)
انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی ‌صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی باتغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای ‌رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی ‌می‌شود.
ماده 11 (از آیین نامه ها)
هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط‌ تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری‌ خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های ‌محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیارآنان گذاشته شود. تبصره ـ مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی‌ مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم (از آیین نامه ها)
شروع به رسیدگی‌
ماده 12 (از آیین نامه ها)
گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون‌، متشکل از سه‌عضو است که از بین افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احکام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ودارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم‌ رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه‌عضو یاد شده الزامی است‌.
ماده 13 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند ازیک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق‌در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه‌ تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده‌ نشود.
ماده 14 (از آیین نامه ها)
گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق ‌کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر بررسی وضع آنهابه این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می‌گیرد که هیأتها معین می‌کنند. تبصره 1 ـ هرگاه عضو گروه تحقیق‌، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح ‌شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته ‌باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق‌، مانع رسیدگی هیأت‌ به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست‌.
ماده 15 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یااعلام اشخاص‌، مدیران‌، سرپرستان اداری یا بازرس‌های ‌هیأت‌ عالی نظارت‌، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16 (از آیین نامه ها)
کلیه کارمندان‌، مسؤولان مربوط و رؤسای کارمند متهم ‌به ارتکاب تخلف‌، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأتها به‌عمل آورده و مدارک‌، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت ‌تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورداسناد طبقه‌بندی شده‌، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی‌است‌. تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی‌است‌، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی‌، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی ‌است‌.
ماده 17 (از آیین نامه ها)
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی‌های لازم‌، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمندابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 (از آیین نامه ها)
متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم (از آیین نامه ها)
چگونگی رسیدگی به تخلفات‌
ماده 19 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت ‌کند.
ماده 20 (از آیین نامه ها)
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.
ماده 21 (از آیین نامه ها)
هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها بایدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای‌رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 (از آیین نامه ها)
جلسه‌های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت‌می‌یابدوآرای‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است‌.
ماده 23 (از آیین نامه ها)
آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظرو احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقیم وبلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای‌ذی ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثرظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی‌، آرا و احکام صادر شده‌را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت‌سهل‌انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ‌آرا و احکام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمی‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای‌آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیرآرای خود درج کنند.
ماده 25 (از آیین نامه ها)
درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی‌باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30)روز از تاریخ ابلاغ رأی‌، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک‌دریافت به موقع درخواست‌، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی‌مربوط است‌. تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع‌ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 (از آیین نامه ها)
اداره‌های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست‌اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن‌،برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و درمواردی که رای هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد ولی متهم‌ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکندرأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراکنند.
ماده 27 (از آیین نامه ها)
کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده‌،مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح‌کنند.
ماده 28 (از آیین نامه ها)
در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای‌استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی‌ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 (از آیین نامه ها)
هیأتها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهامهای‌وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظرکنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به‌استعلام هیأتها پاسخ دهند. تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات‌استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10)روز به استعلام هیأتها پاسخ دهد.
ماده 30 (از آیین نامه ها)
بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح‌پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل‌تجدیدنظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای‌قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی‌نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 (از آیین نامه ها)
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال‌مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر مواردنیست‌. تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل ازرسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج‌زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی وتجدیدنظر مکلفند در سریعترین‌زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی‌گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدوررأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این‌پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یابازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به‌جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است‌. درمواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد،این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است‌. چنانچه درخصوص‌تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده‌بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه‌است‌.
ماده 33 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع‌رسیدگی به اتهامهای مدیران‌، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به‌این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این‌آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره‌(1) ماده (2) این آیین‌نامه‌، هیأت بدوی استان مربوط یاهیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است‌.
فصل چهارم (از آیین نامه ها)
هماهنگی و نظارت‌
ماده 34 (از آیین نامه ها)
برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک ازوزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یادشده در تبصره (1)ماده (2) این آیین‌نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیرنظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیأتهای آن‌دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشورمعرفی می‌کنند.
ماده 35 (از آیین نامه ها)
وظایف‌، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نمایندگان‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به شرح زیر است‌:
1 ـ برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یاسازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب‌.
2 ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران وشهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه متبوع‌، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری وغرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به‌هیأت عالی نظارت‌. 
3 ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی‌و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح ترقانون‌.
4 ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق وارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت‌.
5 ـ ارایه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذی ربط‌برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها.
6 ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به‌هیأت عالی نظارت‌، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور: الف ـ جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع‌مسوولان ذی ربط‌. 
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص‌آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت‌نیروی انسانی دستگاههای اجرایی‌. 
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم‌. 
7 ـ انجام پی‌گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به‌تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها. 
8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یاسازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها درسالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت درفاصله‌های شش‌ماهه و یکساله‌. 
9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت‌ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل‌کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای‌مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته‌. 
10 ـ حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه‌، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تأمین‌هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط‌. 
11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها درمرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. تبصره ـ برای انجام وظایف یادشده در این ماده‌، دفتری باعنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای‌مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
ماده 36 (از آیین نامه ها)
کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای‌وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده‌(34) دستگاههای متبوع‌، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37 (از آیین نامه ها)
«هیأت عالی نظارت‌» ـ موضوع ماده (22) قانون ـمرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه‌به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل‌می‌شود. تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به‌تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
ماده 38 (از آیین نامه ها)
هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی‌کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت‌، هماهنگی و همکاریهای‌لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یادشده‌قرار دهند.
ماده 39 (از آیین نامه ها)
کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرااز فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌)تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 (از آیین نامه ها)
در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت‌،مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام‌مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل‌هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به‌آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 (از آیین نامه ها)
برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای‌موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون‌، هیأت عالی نظارت‌حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده‌موردنظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده‌مکلف به رسیدگی است‌.
فصل پنجم (از آیین نامه ها)
سایر مقررات‌
ماده 42 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار،گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادرشده وپرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است‌،همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأتهای بدوی‌و تجدیدنظرمستقردرهراستان‌موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 (از آیین نامه ها)
برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون‌، مستلزم‌تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث‌قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت‌تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و(50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است‌.
تبصره 1 ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت‌خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج‌بررسی‌، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده‌، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن‌را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در موردوراث‌، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت‌شود.
ماده 44 (از آیین نامه ها)
اعضای هیأت عالی نظارت‌، هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری‌، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری‌، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده‌انجام وظیفه می‌کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه برفوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوندکه در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (150%)تجاوز نمی‌کند. تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور باتوجه به حجم وظایف و مسؤولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 45 (از آیین نامه ها)
هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی وعلی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع‌ماده (34) این آیین‌نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46 (از آیین نامه ها)
اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام‌کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی‌،بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47 (از آیین نامه ها)
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت‌275هـ مورخ 16/7/1373 می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌
نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.11359.34106.fa
برگشت به اصل مطلب