نشریه الکترونیک معاونت بهداشتی- اخبار
بازدیدهای مدیریتی در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی واجرای گام دوم مقابله با کرونا ویروس در آق قلا انجام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
درراستای طرح فاصله گذاری اجتماعی واجرای گام دوم مقابله با کووید۱۹بازدید  از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی(نانوایی، و خواروبارفروشی) در جهت نظارت بهداشتی بر اجرای پروتکلهای بهداشت فردی و عرضه موادغذایی فله و رعایت اصول گند زدایی در جهت مقابله با کرونا درسطح شهر آق قلا توسط  مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آق قلا ،مسئول حراست و کارشناس بهداشت محیط شهرستان صورت گرفت.

در این بازدید نکات مهم به متصدیان وکارگران در امر تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله:رعایت بهداشت فردی ،رعایت فاصله مناسب با مشتریان ،استفاده از ماسک ودستکش،نحوه شستشوی صحیح دست ها،ضدعفونی آنها ونیز ضدعفونی سطوح،رعایت بهداشت ابزار کار آموزش داده شد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه الکترونیک معاونت بهداشتی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=197.20088.51979.fa
برگشت به اصل مطلب