واحد HSR شرق استان- معرفی سرپرست
معرفی سرپرست Hsr شرق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 
دکتر امید مظفری سرپرست واحد  HSR    شرق استان گلستان

سوابق تحصیلی:

پزشکی عمومی -  دانشگاه علوم پزشکی تهران  (1367)
دوره  (MPH)  گواهی عالی بهداشت عمومی- دانشگاه علوم پزشکی تهران  (1384)
دکتر تخصصی PhD  طب سنتی- علوم پزشکی مازندران (1395)

سوابق اجرایی: 
 استادیار و عضوهیات علمی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کارشناس ستادی، مسئول واحد ستادی، معاون اداره
رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس
رئیس  بیمارستان طالقانی گنبدکاووس
مدیر گروه بیماریهای مرکز بهداشت استان
رئیس بیمارستان شهدا گنبدکاووس
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

dr.mozafari@goums.ac.ir    پست الکترونیک

نشانی مطلب در وبگاه واحد HSR شرق استان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=169.17369.42467.fa
برگشت به اصل مطلب