دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش- معرفی مسئول و اعضا کارگروه
مسئول و کارشناسان بسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/16 | 

http://goums.ac.ir/files/dtna/images/1(5).jpg
خانم دکتر زهرا سبزی
مسئول بسته اعتبار بخشی

http://goums.ac.ir/files/dtna/images/fahimeh.ghandhari.jpg
کارشناس بسته:
خانم فهیمه قندهاری
 
اعضاء کارگروه:

خانم دکتر بی بی هاجر زحمتکش آقای دکتر امیر رضا احمدی نیا
خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل خانم دکتر مهناز مدانلو
آقای دکتر محمدحسین تازیکی آقای دکترفرهاد نیک نژاد
آقای دکتر محمدعلی وکیلی آقای دکتر سید مهران حسینی
آقای دکتر محمدجعفر گلعلی پور آقای دکتر اراز بردی قورچائی
آقای دکتر تورج فرازمندفر آقای دکتر کامران حیدری
آقای دکتر غلامرضا روشندل آقای دکتر محمدعلی وکیلی
آقای قنبر روحی آقای دکتر مهدی صادقی
آقای دکتر سید مهدی آقاپور آقای مهندس محسن منصوری
آقای دکتر محمد مهدی مطهری خانم دکتر نفیسه عبداللهی
آقای دکتر حسین زائری خانم سهیلا کلانتری
 
 
 
 
 
ارزیابان کشوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ارزیابان اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی
(درون دانشگاهی)
خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل
آقای دکتر تورج فرازمندفر
خانم دکتر زهرا سبزی
خانم دکتر میترا جودی
آقای دکتر محمدمهدی مطهری
آقای دکتر حسین زائری
خانم دکتر نفیسه عبداللهی
خانم سهیلا کلانتری
 
ارزیابان اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی
(برون دانشگاهی)
خانم دکتر نفیسه عبدالهی
خانم دکتر تابنده
آقای دکتر علیرضا خواجه میرزایی
 
ارزیابان برنامه پزشکی عمومی
(درون دانشگاهی)
آقای دکتر سیدمهران حسینی
آقای دکتر حسن اسمعیلی
خانم دکتر ثمین زمانی
خانم دکتر زهرا عرب
آقای دکتر سیدمحمدهادی رضوی
دکتر میترا شربت خوری
دکتر زهرا سبزی
آقای دکتر تورج فرازمندفر
دکتر آسیه سادات بنی عقیل
دکتر لیلا الیاسی
دکتر فاطمه لیوانی
دکتر آیلر جمالی
خانم سهیلا کلانتری
ارزیابان برنامه پزشکی عمومی
(برون دانشگاهی)
آقای دکتر سیدمهران حسینی
آقای دکتر حسن اسمعیلی
خانم دکتر زهرا عرب
آقای دکتر سیدمحمدهادی رضوی
دکتر میترا شربت خوری
دکتر زهرا سبزی
آقای دکتر تورج فرازمندفر
دکتر لیلا الیاسی
دکتر فاطمه لیوانی
دکتر آیلر جمالی
خانم سهیلا کلانتری
 
ارزیابان اعتبار بخشی آموزش مداوم
(درون دانشگاهی)
خانم دکتر زهرا سبزی
خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل
آقای دکتر تورج فرازمندفر
خانم دکتر نگار برومند
خانم سهیلا کلانتری
آقای علی آرش
خانم دکتر فریده کوچک
آقای دکتر علیجان تبرائی
آقای دکتر غلامرضا روشندل
خانم دکتر میترا جودی
آقای دکتر محسن سعیدی
 
ارزیابان اعتبار بخشی آموزش مداوم
(برون دانشگاهی)
خانم دکتر نگار برومند
آقای علی آرش
ارزیابان اعتبار بخشی موسسه ای
(درون دانشگاهی)
خانم دکتر بی بی هاجر زحمتکش
آقای دکتر قی امیریانی
آقای دکتر مهدی صادقی
آقای دکتر محمدرضا هنرور
آقای دکتر محمد نعیمی
آقای دکتر ارازبردی قورچائی
آقای دکتر حمید سپهری
خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل
آقای دکتر تورج فرازمندفر
آقای دکتر جواد خادمی
آقای دکتر سیدمهران حسینی
آقای دکتر مسعود گلعلی پور
آقای دکتر محمدعلی وکیلی
آقای دکتر سیدمهدی آقاپور
آقای دکتر غلامرضا روشندل
آقای دکتر محمد حسین تازیکی  
آقای دکتر حسن اسماعیلی 
آقای دکتر علی آرین نیا
آقای دکتر علیرضا احمدی
آقای دکتر ایوب خسروی
آقای دکتر محمدهادی مهدی نژاد
آقای دکتر امراله شریفی
خانم دکتر مهناز مدانلو
آقای دکتر غلامرضا محمودی
آقای دکتر امیررضا احمدی نیا
آقای دکتر عزت اله کاظمی نژاد
خانم دکتر زهرا سبزی
خانم سهیلا کلانتری
خانم دکتر شهره کلاگری
خانم دکتر فاطمه سیفی
آقای دکتر امرا.. شریفی
خانم دکتر  جمیله رمضانی
خانم قربان محمد کوچکی
خانم زهرا خمبه بینی
آقای دکتر غلامرضا وقاری
آقای دکتر حمیدرضا نیک پیام
خانم دکتر فاطمه عبداللهی
آقای دکتر علی اکبر صفار مقدم
خانم دکتر ثمین زمانی
خانم مریم چهره گشا
خانم سمیرا ذاکری
خانم محبوبه سلیمانیان
خانم دکتر شیما کاظمی
آقای مهدی عباس آبادی
آقای دکتر علیرضا صفایی
خانم زهره پرانام
آقای دکتر محمد صالحی
خانم دکتر حمیده اکبری
آقای دکتر عارف صالحی
آقای دکتر محمود خانداشپور
آقای دکتر سیدی
خانم دکتر آرزو میر فاضلی
خانم جباری
خانم دکتر الهام مبشری
خانم دکتر خدیجه خسروی
خانم دکتر سپیده بخشنده نصرت
آقای دکتر محمد موجرلو
آقای دکتر مهرداد آقایی
آقای دکتر شهریار سمنانی
خانم دکتر عاطفه رضایی فر
آقای دکتر رضا افغانی
آقای دکتر سید آیدین ساجدی
خانم دکتر بهناز خدابخشی
آقای دکتر سعید امیر خانلو
خانم دکترحیدری
آقای دکتر علیرضا سیدی نیاکی
خانم دکتر نگین اکبری
 
ارزیابان اعتبار بخشی موسسه ای
(برون دانشگاهی)
خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل
خانم دکتر زهرا سبزی
خانم دکتر شهره کلاگری
خانم سهیلا کلانتری
 
 
 
 
هسته مرکزی اعتباربخشی دانشگاه
خانم دکتر آسیه السادات بنی عقیل
خانم دکتر زهرا سبزی
آقای دکتر تورج فرازمندفر
خانم سهیلا کلانتری
خانم فهیمه قندهاری
 
 
 
اسامی تیم پاسخگو ی اعتباربخشی ستادی و محیطی موسسه ای  
ردیف نام حوزه پاسخگوی ستادی مسئولیت پاسخگوی محیطی
1 اهداف و رسالت خانم دکتر بی بی هاجر زحمتکش
آقای دکتر محمدرضا هنرور
رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه
مسئول تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
رئیس کمیته اعتبار بخشی دانشکده ها (روسای دانشکده ها)
 
رئیس کمیته اعتبار بخشی معاونت ها (معاونین دانشگاه)
2 مدیریت
 
آقای دکتر مهدی آقاپور مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه
3 آموزش کارکنان آقای دکتر مهدی آقاپور
خانم محبوبه سلیمانیان
 
آقای محمدرضا صادقی
 
مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه
 
دبیراعتباربخشی معاونت توسعه
 
 
رئیس گروه آموزش و توسعه
 
4 حوزه منابع و امکانات
 
آقای دکتر ارازبردی قورچایی
آقای دکتر مسعود گلعلی پور
 
مدیر امور آموزشی دانشگاه
 
رئیس دانشکده فناوری نوین
5 هیات علمی
 
آقای دکتر حمید سپهری
 
سرپرست واحد امور هیات علمی دانشگاه
6 آموزش دانشجو آقای دکتر تورج فرازمندفر
 
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
7 پژوهشی آقای دکتر غلامرضا روشندل
 
مدیر تحقیقات و فناوری اطلاعات
8 خدمات دانشجویی آقای دکتر مهدی صادقی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه رئیس کمیته اعتبار بخشی معاونت  فرهنگی دانشجویی (معاون)

 
 

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش:
http://goums.ac.ir/find.php?item=163.17187.44387.fa
برگشت به اصل مطلب