دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش- معرفی مسئول و اعضا کارگروه
مسئول و کارشناسان بسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/4 | 


آقای دکتر مسعود گلعلی پور

مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
 
خانم سید مریم علوی
کارشناس بسته
 
کارگروه:

خانم دکتر شهره کلاگری آقای دکتر تورج فرازمندفر
آقای دکتر محمدرضا یوسفی خانم دکتر مهناز مدانلو
 
دکتر مهرداد جهانشاهی
مسئول پیشین بسته
کارگروه پیشین:
آقای دکتر علیجان تبرائی آقای دکتر علی آرین نیا
آقای دکتر سیدمهران حسینی آقای دکتر امین مهدوی اصل
آقای دکتر مهدی زاهدی آقای دکتر سعید امیرخانلو
خانم دکتر آسیه سادات بنی عقیل خانم دکتر لیلا جویباری
آقای سید عابدین حسینی آقای دکتر محمدعلی وکیلی
آقای دکتر امیر حاجی محمدی آقای دکتر جهانبخش اسدی
خانم دکتر نفیسه عبدالهی آقای علیرضا شریعتی
آقای مهندس محسن منصوری خانم مریم غفاری
خانم  مهناز وهمی یان خانم زهرا صفرنژاد
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش:
http://goums.ac.ir/find.php?item=163.17186.44688.fa
برگشت به اصل مطلب