معاونت آموزشی- واحد امور هیئت علمی
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرح وظایف اداره امور هیئت علمی 

1- هیات ممیزه مرکزی وارتقای اعضای هیات علمی.

2-جذب،گزینش واستخدام اعضای هیات علمی.

3-امور اداری واستخدامی اعضای هیات علمی.

4-رسیدگی به امور تعهدات اعضای هیات علمی.

5-رسیدگی به شکایات وهیاتهای انتظامی هیات علمی(بدوی وتجدید نظر).

6-امور فرهنگی ورفاهی هیات علمی.

7-توانمند سازی اعضای هیات علمی (پیگیری اجری آئین نامه مربوطه).

8-فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.409.11335.fa
برگشت به اصل مطلب