معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

فروغ خلیلی نژاد

کارشناس امور بازنشستگی

۲۲۶۱

۳۲۴۲۰۷۳۳

اقدس سادات معصوم

کارشناس امور بازنشستگی

۲۲۶۱

-

حسن نظری

کارشناس امور بازنشستگی

۲۲۶۱

-

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6707.7365.fa
برگشت به اصل مطلب