معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 
گروه نظارت و پایش عملکرد
 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
زهرا محمدی رئیس گروه ۲۲۸۸ ۳۱۹۳۲۲۸۸
علیرضا طیبی کارشناس بودجه ۲۲۸۸
حسین سعادتی نژاد کارشناس بودجه ۲۲۸۸
سپیده بای کارشناس بودجه
میلاد محمدی کارشناس بودجه

گروه نظارت و پایش عملکرد
 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
محسن علی محمدی رئیس گروه ۲۲۸۸ ۳۱۹۳۲۲۸۸
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6545.6779.fa
برگشت به اصل مطلب