واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- معرفی مرکز
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه های شمال کشور می باشد. کادر هیأت علمی نامدار و توانمند از ویژگیهای بارز این دانشگاه می باشد.  با توجه به حرکت دانشگاه ها به سمت آموزش از راه دور یا به بیانی دیگر اموزش مجازی (E-learning)  دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در این راستا گام برداشته تا سطح علمی دانشجویان را به سبب آموزش نوآورانه ارتقا بخشد. شروع این تحول از ابتدای سال 1395 رقم خورد و تا کنون فعالیتهای زیادی در این زمینه انجام شده است. امید است تا به زودی زیر ساخت ها فراهم آمده تا دانشجویان عزیز بتوانند از مزایای آموزش الکترونیک دانشگاه استفاده نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-145.12711.26978.fa.html
برگشت به اصل مطلب