کتابخانه مرکزی- راهنمای نصب و استفاده
راهنمای نصب و استفاده VPN

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.11840.23489.fa
برگشت به اصل مطلب