بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- فرم ها - آموزشی
پمفلت حین بستری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.13203.28936.fa
برگشت به اصل مطلب