بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- CCU
ccu

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرپرستار     بخش     ccu    :    مینا        خرمالی     

مدرک تحصیلی   :   کارشناس پرستاری 

سابقه کاری  :

۱ 
 
شماره مستقیم : ۳۳۲۸۰۱۲۱  -  ۰۱۷

داخلی   ۲۹۷
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find-130.11673.23053.fa.html
برگشت به اصل مطلب