بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- دیالیز
. دیالیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی   :   سیده فاطمه محمدزاده

سمت   :   مسئول بخش دیالیز

مدرک تحصیلی   :   کارشناس پرستاری

سابقه کاری  :

۱  سابقه فعالیت در بیمارستان شهید مطهری گنبد از سال ۱۳۸۱  تا  ۱۳۹۳

۲  مسئول بخش دیالیز بیمارستان پیامبراعظم (ص) از سال  ۱۳۹۴  تاکنونشماره تماس : ۳۳۲۸۰۱۵۲  -  ۰۱۷
 


 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11671.22931.fa
برگشت به اصل مطلب