واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی- صورتجلسات سال 1400
صورتجلسات۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=127.22221.57718.fa
برگشت به اصل مطلب