ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: گرگان، میدان بسیج، بلوار هیرکان، جنب سایت اداری استانداری، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
ساختمان شماره۱۱- مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
شماره تماس مستقیم و دورنویس: ۰۱۷۳۲۴۳۰۵۹۰ و ۰۱۷۳۱۹۳۲۲۸۷ (کارشناسان)
                                                  ۰۱۷۳۱۹۳۲۳۲۱ (مدیریت)

وبسایت: shahed.goums.ac.ir
ایمیل: shahedgoums.ac.ir
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=122.9265.15285.fa
برگشت به اصل مطلب