مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند- افیلیشن مرکز
افیلیشن مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

Golestan Rheumatology Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

مرکز تحقیقات روماتولوژی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند:
http://goums.ac.ir/find-121.14210.30113.fa.html
برگشت به اصل مطلب