مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند- کارگاه های برگزار شده
برگزاری کارگاه Image Processing

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/27 | 
برگزاری کارگاه Image Processing
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند:
http://goums.ac.ir/find-121.14206.61935.fa.html
برگشت به اصل مطلب