مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند- کارگاه های برگزار شده
کارگاه های برگزار شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/20 | 

برگزاری کارگاه پزشکی ورزشی توسط هیات پزشکی ورزشی استان گلستان با همکاری مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند مورخ ۹۴/۰۸/۲۷
مدرسین: دکتر مهرداد اقایی، دکتر مهدی اعرابی، دکتر تقی ریاحی، دکتر علی عسلی، دکتر علی اصغر ایت اللهی، دکتر عارف صالحی، دکتر حمیرا خدام و .....

برگزاری کارگاه پزشکی ورزشی توسط هیات پزشکی ورزشی استان گلستان با همکاری مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند مورخ ۹۴/۱۰/۰۱
مدرسین: دکتر مهدی اعرابی، دکتر مریم ابومردانی، دکتر علی اصغر ایت اللهی، دکتر شهره تازیکه، دکتر علی یاسایی، دکتر سمیرا عشقی نیا و .....

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند:
http://goums.ac.ir/find-121.14206.31036.fa.html
برگشت به اصل مطلب