مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند- هیات علمی پژوهشی
هیات علمی پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 

دکتر ملیحه مرادزادهدکتر ملیحه مرادزاده

استادیار پزشکی مولکولی

مرکز تحقیقات روماتولوژی Scopus   Google Scholar   ResearcherID   ORCID   CV
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند:
http://goums.ac.ir/find-121.14168.48039.fa.html
برگشت به اصل مطلب