معاونت تحقیقات و فناوری- امور مالی
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/19 | 

عنوان

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مسئول امور مالی

آقای قدرت کشتکار

۲۳۱

۳۲۴۵۴۲۵۷

کارشناس حسابداری

خانم مهری میکائیلی

۲۲۲

۳۲۴۵۴۲۵۷

کارشناس حسابداری

خانم محدثه ضیاشمس

۲۲۲

۳۲۴۵۴۲۵۷

کارشناس حسابداری

خانم معصومه سیرجانی

۲۲۲

۳۲۴۵۴۲۵۷

امین اموال

خانم سارا صادقی

۲۲۹

 

مسئول انبار

آقای همت مهاجر

۲۲۹

 

کارپردازی

آقای محسن رویانی

۲۱۵

۳۲۴۵۵۱۶۳

حسابدار کارپردازی

خانم انسیه جنابیان

۲۱۵

۳۲۴۵۵۱۶۳

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.20214.52521.fa
برگشت به اصل مطلب