معاونت تحقیقات و فناوری- امور اداری
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/19 | 

عنوان

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مدیر امور اداری

خانم کبری دنکوب

۲۲۴

۳۲۴۵۰۵۱۱

مسئول کارگزینی

آقای روح اله خراسانی

۲۲۴

۳۲۴۵۰۵۱۱

دبیرخانه

آقای علی مهاجر

۲۳۶

۳۲۴۵۵۱۶۶

نامه رسان

آقای علی دهبالایی

۲۳۶

 

آبدارخانه طبقه همکف

آقای محمدرضا لشکربلوکی

۲۱۶

 

آبدارخانه طبقه دوم

خانم رقیه سراوانی

۲۱۴

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.20213.52520.fa
برگشت به اصل مطلب