مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها
آیین نامه درون دانشگاهی دفتر ارزشیابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=117.8979.11337.fa
برگشت به اصل مطلب