مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- معرفی واحد توانمندسازی اساتید
معرفی واحد توانمندسازی اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/25 | 

اهداف واحد توانمندسازی اساتید:

از  مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد .
واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره های عمومی (مهارتی) توانمندسازی اساتید می باشد .
 


شرح وظایف دفتر توانمندسازی اساتید:
۱- 
برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد توانمند سازی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه
۲- تعیین حیطه های توانمند سازی اساتید با توجه به وظایف ضروری اعضای هیات علمی
۳- نیازسنجی و ارائه بازخورد نتایج نیاز سنجی به اساتید و برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیازهای آموزشی
۴. برنامه ریزی و هدفمند کردن برنامه های آموزشی با توجه به نیازها و توانمندی اعضای هیات علمی با سابقه و جدیدالورود و اطلاع رسانی مناسب
۵. شناسایی و جلب مشارکت اساتید علاقه مند به تدریس در برگزاری کارگاه ها
۶. استفاده از رویکردها و مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت اعضای هیات علمی در برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در آنها
۷. همکاری با  سایر واحدهای EDCو EDOدانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
۸. ارزشیابی کارگاههای  برگزار شده
۹. گزارش فصلی عملکرد واحد توانمند سازی به مدیر EDCدانشگاه
 
 تماس  با واحد توانمندسازی اساتید:

شماره تماس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه:        ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳
آدرس:گرگان-شصت کلا- مجموعه آموزشی عالی فلسفی  – معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=117.20018.34400.fa
برگشت به اصل مطلب