دفتر توسعه آموزش EDO- پرسنل واحد
پرسنل EDO

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پرسنل EDO دانشکده پزشکی
ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
۱ سیده مریم علوی کارشناس دفتر EDO m.alavigoums.ac.ir
۲ آمنه سادات شیخ الاسلامی کارشناس EDO sheykholeslamigoums.ac.ir
۳ مهناز وهمی یان کارشناس EDO m.vahmiyangoums.ac.ir

.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر توسعه آموزش EDO:
http://goums.ac.ir/find.php?item=103.7786.10292.fa
برگشت به اصل مطلب