- پیشگیری و مبارزه با بیماریها
برگزاری جلسه آموزشی تب مالت در شهرستان مراوه تپه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/8 | 

جلسه آموزشی تب مالت براساس مدل shep جهت پزشکان مراکز ، کاردان وکارشناسان واحد پیشگیری ومبارزه بابیماریهای شهرستان مراوه تپه  در محل سالن کنفرانس این مرکز برگزارشد  . در این جلسه هدف از برنامه آموزشی   مدل shep برای پرسنل توضیح داده شد ودر انتهابرنامه آموزشی پیشگیری از تب مالت آموزش داده شد .

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7284.21047.fa
برگشت به اصل مطلب