- توسعه شبکه
جلسه شورای بهورزی فصل پائیز 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/25 | 

  درمورخه 17/09/1392 جلسه شورای بهورزی شهرستان با حضور سرپرست محترم مرکز بهداشت –آقای دکتر شهریار قلی زاده ، سرپرست واحد گسترش شبکه ،مسئول امور اداری و نمایندگان محترم بهورزی مراکز بهداشتی درمانی تابعه در محل دفتر مدیریت شبکه تشکیل گردید . در ابتدا آقای دکتر قلی زاده از زحمات بی دریغ بهورزان قدردانی کردند.

  مشکل سوخت زمستان خانه های بهداشت ، فقدان کامپیوتر در بعضی از خانه های بهداشت و تجهیز خانه های بهداشت جدید (شارلق ، آقچه آقاشلی وآق چاتال ) از مهمترین مسائلی بود که دراین جلسه مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

AWT IMAGE


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7282.10829.fa
برگشت به اصل مطلب