- توسعه شبکه
جلسه هماهنگی درون بخشی ارائه خدمات به جمعیت عشایری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/2 | 
AWT IMAGE 

درمورخه 08/08/1392 جلسه ارائه خدمات به جمعیت عشایری وارده ازخراسان - مرکز بهداشت شهرستان مراوه تپه با حضور سرپرست محترم مرکز بهداشت ، مسئول واحد گسترش شبکه ، حراست محترم شبکه ، سرپرست مراکز دارای جمعیت عشایری و

مسئولین واحدهای ستادی در محل دفتر مدیریت شبکه تشکیل گردید .جلسه با تلاوت

 آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید .در ابتدا آقای دکتر قلی زاده از زحمات بی دریغ

 بهورزان ،پزشکان وسایر نیروها درخدمات رسانی به جمعیت عشایری قدر دانی

نمودند. سپس مسئول محترم واحد گسترش شبکه آقای مهندس دری توضیحات

 کاملی درخصوص خدمات ارائه شده درسالهای گذشته وفعالیتهای مورد انتظار ازپزشک

خانواده وتیم سلامت درخدمات دهی به جمعیت عشایری عنوان نمودند .ودرادامه سایر

مسئولین واحدهای فنی به تبادل نظر درخصوص نحوه ارائه خدمات پرداختند .

 
نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7282.10399.fa
برگشت به اصل مطلب