- توسعه شبکه
جلسه هماهنگی و ارائه خدمات به جمعیت عشایری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/2 | 

  در مورخه 21/08/1392 جلسه ارائه خدمات به جمعیت عشایری وارده ازخراسان - مرکز بهداشت شهرستان مراوه تپه با حضور سرپرست محترم مرکز بهداشت ، مسئول واحد گسترش شبکه ، سرپرست مراکز دارای جمعیت عشایری وکاردانان مراکز و بهورزان محترم در محل مرکز بهداشتی درمانی مراوه تپه تشکیل گردید .جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید .در ابتدا آقای دکتر قلی زاده از زحمات بی دریغ بهورزان ،پزشکان وسایر نیروها درخدمات رسانی به جمعیت عشایری تقدیر وتشکر نمودند. سپس مسئول محترم واحد گسترش شبکه آقای مهندس دری توضیحات کاملی درخصوص خدمات ارائه شده درسالهای گذشته وفعالیتهای مورد انتظار ازپزشک خانواده وتیم سلامت درخدمات دهی به جمعیت عشایری عنوان نمودند .ودرادامه هرکدام ازپزشکان ، ماماها ، کاردانان و بهورزان محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7282.10397.fa
برگشت به اصل مطلب