بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله- اخبار
انتصابات بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/22 | 
طی حکم ریاست محترم بیمارستان ابلاغ سرپرستی سه نفر از همکاران صادر گردید:
جناب آقای مجید شیخی پیشکمری بعنوان « سرپرست واحد امور اداری»

سرکار خانم خدیجه ملکان بعنوان « سرپرست واحد مدیریت اطلاعات سلامت»
و سرکار خانم فائزه اسکندری بعنوان « سرپرست واحد تجهیزات پزشکی»  بیمارستان حضرت رسول اکرم «ص» کلاله منصوب گردیدند
هم
چنین تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی دو نفر از کارکنان بیمارستان صادر گردید
سرکار خانم الهه حسینی از پرستار به سرپرستار تغییر عنوان یافتند و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد سرکار خانم ناهید حاجی حسینی اعمال گردید
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله:
http://goums.ac.ir/find-88.16080.67497.fa.html
برگشت به اصل مطلب