بیمارستان آل جلیل آق قلا- اطفال
اطفال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/13 | 

بخش اطفال

رئیس بخش: دکتر جواد عنایت (فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

سرپرستار بخش: بی بی نعیمه کم (کارشناس پرستاری)

داخلی بخش: ۷۸۱۲

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان آل جلیل آق قلا:
http://goums.ac.ir/find-83.5952.6818.fa.html
برگشت به اصل مطلب