بیمارستان آل جلیل آق قلا- داخلی
داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/13 | 

بخش: داخلی

رئیس بخش: دکتر میلاد علیمی (متخصص داخلی)

داخلی بخش: ۷۸۱۹

 


 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان آل جلیل آق قلا:
http://goums.ac.ir/find-83.5949.6821.fa.html
برگشت به اصل مطلب