پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازآموزی متمرکز بهورزان با مدیریت مرکز آموزش بهورزی شهرستان کردکوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/23 | 
بازآموزی متمرکز بهورزان با مدیریت مرکز آموزش بهورزی شهرستان و هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی در محل سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.

در این بازآموزی دکتر احسان پور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، دکتر حق شناس مدیر سابق و طاهره مقتدایی مدیر مرکز بهورزی نیز حضور یافتند.

اهم مباحث ارائه شده در جلسه توسط کارشناسان واحدهای فنی ستادی شامل نحوه تکمیل فرم های مراقبتی و آموزشی در سامانه ناب ، اضافه وزن و چاقی در گروه های سنی مختلف ، جوانی جمعیت و طب ایرانی ، نحوه ثبت وارنیش فلوراید در سامانه ناب به بهورزان شاغل در خانه های بهداشت در دو گروه طی دو روز آموزش داده شد. 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.66344.fa.html
برگشت به اصل مطلب