پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بعنوان مدیر گروه آموزشی روانپزشکی دانشکده پزشکی منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/20 | 
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر وحید شهریاری به سمت مدیر گروه آموزشی روانپزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردید.
طی حکمی از سوی  دکتر سعید گل فیروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی ،دکتر وحید شهریاری متخصص اعصاب و روان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی به سمت مدیر گروه آموزشی روانپزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردید.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.66250.fa.html
برگشت به اصل مطلب