مدیریت آمار و فناوری اطلاعات- لینک دانشگاه های علوم پزشکی کشور
لینک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس پرتال دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ردیف نام دانشگاه نشانی اینترنتی
۱  علوم پزشکی اراک www.arakmu.ac.ir
۲ علوم پزشکی آبادان www.abadanums.ac.ir
۳ علوم پزشکی اهواز https://ajums.ac.ir/
۴ علوم پزشکی اردبیل www.arums.ac.ir
۵ علوم پزشکی ارومیه www.umsu.ac.ir
۶ دانشگاه علوم پزشکی ارتش https://www.ajaums.ac.ir/
۷ علوم پزشکی اصفهان https://med.mui.ac.ir/
۸ علوم پزشکی البرز www.abzums.ac.ir
۹ علوم پزشکی ایران www.iums.ac.ir
۱۰ علوم پزشکی ایلام www.medilam.ac.ir
۱۱ علوم پزشکی بابل www.mubabol.ac.ir
۱۲ علوم پزشکی بندرعباس www.Eduv.hums.ac.ir
۱۳ علوم پزشکی بوشهر www.bpuns.ac.ir
۱۴ علوم پزشکی بیرجند www.bums.ac.ir
۱۵ علوم پزشکی تبریز www.tbzmed.ac.ir
۱۶ تربیت مدرس www.modares.ac.ir
۱۷ علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir
۱۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی https://www.uswr.ac.ir/
۱۹ علوم پزشکی جهرم www.jums.ac.ir
۲۰ علوم پزشکی جیرفت www.jmu.ac.ir
۲۱ علوم پزشکی خراسان شمالی www.nkums.ac.ir
۲۲ علوم پزشکی خمین https://khomeinums.ac.ir/
۲۲ علوم پزشکی رفسنجان www.rums.ac.ir
۲۳ علوم پزشکی زابل www.zbmu.ac.ir
۲۴ علوم پزشکی زاهدان www.zdmu.ac.ir
۲۵ علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir
۲۶ علوم پزشکی سبزوار www.medsab.ac.ir
۲۷ علوم پزشکی سمنان www.semums.ac.ir
۲۸ علوم پزشکی شاهرود www.shmu.ac.ir
۲۹ علوم پزشکی شوشتر www.shoushtarums.ac.ir
۳۰ علوم پزشکی شهرکرد www.skums.ac.ir
۳۱ علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
۳۲ علوم پزشکی شیراز www.sums.ac.ir
۳۳ علوم پزشکی فسا www.fums.ac.ir
۳۴ علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir
۳۵ علوم پزشکی قم www.muq.ac.ir
۳۶ علوم پزشکی کاشان www.kaums.ac.ir
۳۷ علوم پزشکی کردستان www.muk.ac.ir
۳۸ علوم پزشکی کرمان www.kmu.ac.ir
۳۹ علوم پزشکی کرمانشاه www.kums.ac.ir
۴۰ علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
۴۱ علوم پزشکی گناباد www.gmu.ac.ir
۴۲ علوم پزشکی گیلان www.gums.ac.ir
۴۳ علوم پزشکی لرستان www.iums.ac.ir
۴۴ علوم پزشکی مازندران www.mazums.ac.ir
۴۵ علوم پزشکی مشهد www.mums.ac.ir
۴۶ علوم پزشکی همدان www.umsha.ac.ir
۴۷ علوم پزشکی یاسوج www.yums.ac.ir
۴۸ علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir
۴۹ کهگیلویه و بویراحمد www.yums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:
http://goums.ac.ir/find-65.24944.70034.fa.html
برگشت به اصل مطلب