نهاد رهبری- اهداف نهاد در دانشگاه
اهداف نهاد در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  •   توسعه و تعمیق آگاهیها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان
  •   ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی
  •   رشد بینش سیاسی
  •   حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
نشانی مطلب در وبگاه نهاد رهبری:
http://goums.ac.ir/find-41.2377.1183.fa.html
برگشت به اصل مطلب