دانشکده پزشکی گرگان- معرفی واحد
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیارهای استاندارد، درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ یﮏ موسسه / ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن / دوره و یا رشته اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨد. این فرآیند عبارت است از بررسی میزان کمی و کیفی استانداردهای ملی توسط مسئولان اجرایی و اعضای کمیته اعتباربخشی و اعلام نتایج آن بصورت نقاط قوت و نقاط ضعف و ارائه راهکارها و اقدامات برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف با هدف اصلاح و بهبود موسسه / ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن / دوره و یا رشته می باشد. کمیته اعتباربخشی دانشکده پزشکی به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه واحدE.D.O  دانشکده و بر اساس وظایف محموله مشغول به فعالیت می باشد.

کمیته اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی:
 1. رئیس دانشکده
 2. معاون پزشکی عمومی دانشکده
 3. معاون دستیاری و تخصصی بالینی دانشکده
 4. سرپرست اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
 5. مسئول واحد E.D.O دانشکده
 6. دبیر کمیته اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی
 7. مدیران گروه های علوم پایه و بالینی دانشکده
 8. نمایندگان اعضای هیآت علمی دانشکده
 9. نمایندگان فراگیران دانشکده
 10. نمایندگان دانش آموختگان دانشکده
شرح وظایف:
 1. تعیین مسئولین حوزه های مورد ارزیابی
 2. ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته درخصوص اعتباربخشی دوره دکترای پزشکی عمومی دانشکده
 3. تشکیل جلسات مستمر، احصا و تعیین نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدات دوره دکترای پزشکی عمومی دانشکده
 4. تعامل با کمیته اعتبار بخشی دانشکده و مسئولین و اعضای کارگروه بسته های طرح تحول دانشگاه در راستای اعتباربخشی
 5. تعامل و همکاری با ارزیابان بیرونی و کارشناسان وزارت
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-4.23012.61263.fa.html
برگشت به اصل مطلب