واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- اخبار بالینی
برگزاری کارگاه های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/20 | 

لیست کارگاه هایی که در بهمن و اسفند سال جاری برگزار خواهد شد
 

۱- کارگاه روش تحقیق مقدماتی
۲- کارگاه روش تحقیق پیشرفته
۳- پزشکی مبتنی بر شواهد
۴- تحلیل استنادی بر پژوهش
۵- ارزیابی انتخاب مجله
۶-جستجو در منابع الکترونیک مقدماتی و پیشرفته


  

نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find-26.1597.53049.fa.html
برگشت به اصل مطلب