بایگانی بخش داشبورد معاون بهداشتی

img_yw_news
یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ -

داشبورد

دفتر سلامت خانواده user:goumshealth  pass:123 سلامت جوانان نوجوانان و مدارس user:goums-sh pass:1234 اداره کل آموزش سلامت user:goumsiec pass:123 مرکز مدیریت شبکه user:goumshnd pass:123 نظام جامع اطلاعات شبکه سلامت کشور user:glngln99111 pass:glngln99111 ثبت وضعیت نیروی انسانی user:goumshnd pass:123 سامانه خدمات سلامت ایرانیان user:u-supervisor-54 pass:6240 واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد user:goumsmh pass:go431 مدیریت بیماریها user:goumscdc pass:gn8059 مدیریت آزمایشگاه user:hgoumslab pass:123 بهداشت محیط و حرفه ای user:goumseh pass:i82yk6 بهداشت محیط و حرفه ای user: pass: داشبورد نرم افزار صندوق و تعرفه user:behdasht-md pass:a@123456 داشبورد نرم افزار دهان و دندان user: pass: داشبورد نرم افزار ناب user:کد ملی pass:کد ملی