پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش چکیده قوانین اداری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ -

قوانین و مقررات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ -

قوانین و مقررات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ -

قوانین و مقررات

111111111111111111111


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences